Gebruikersovereenkomst

Dit zijn de algemene voorwaarden

 

Beste ouder(s),

Als je je kind aanmeldt via http://www.naarschoolinberingen.be ga je akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van het Lokaal Overlegplatform Beringen Basisonderwijs die daarbij horen. Deze lees je in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van het LOP Beringen Basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Als je niet wilt dat wij je gegevens verwerken, kan je je hiertegen verzetten via onderwijs@beringen.be. Houd er wel rekening mee dat wij je dan de gevraagde dienst "het verwerken van de aanmelding van je kind" niet kunnen verstrekken.

Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen starten.

 

Gegevensverwerking in het kader van het centraal aanmeldingsregister.

Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.

Alle scholen voor gewoon onderwijs, gelegen in het werkingsgebied van het LOP Beringen Basisonderwijs, werken met een gezamenlijk, digitaal aanmeldingssysteem.

De schoolbesturen van het LOP Beringen Basisonderwijs mandateerden het LOP Beringen Basisonderwijs voor het ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten.

Het stadsbestuur van Beringen is eigenaar van het digitaal aanmeldsysteem v-ICT-or. Je persoonsgegevens worden door het stadsbestuur van Beringen verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024 - 2025, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend.

 

Privacyverklaring.

Welke informatie van je gezin zit in het aanmeldingsregister?

In het aanmeldingsregister komt de informatie:

 • Die je bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het kind heeft aangemeld, contactgegevens van de ouders, uw schoolkeuzes en uw voorkeurorde.
 • Die noodzakelijk is voor de ordening van je kind in elke school die je aangeeft:
  • Of een ouder op de school werkt;
  • Of er al een broer of zus op school zit;
  • Je domicilieadres: voor de berekening van de afstand tussen school en opgegeven adres.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren? 

Na 19/03/2024 om 12.00 uur is het niet meer mogelijk om je gegevens te wijzigen.

Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Je contacteert de beheerder onderwijs@beringen.be. Je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens.

Waarvoor worden de gegevens van je kind en je gezin gebruikt? 

 • Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over jou of je kind.
 • Op individueel niveau worden de gegevens van je kind gebruikt:
  • Voor de rangordening van je kind en de toewijzing van een school.
  • Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van je aanmelding.
  • Om je kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
  • Om voor je kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van het aanmeldingsssyteem te evalueren en na te gaan:
  • Of het systeem technisch goed functioneert en de afstandsberekeningen, rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren.
  • In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun ouders.

Wie kan welke gegevens van je kind en je gezinssituatie inzien?

 • De personen die door het LOP Beringen Basisonderwijs gemandateerd zijn om het aanmeldingsregister te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen bemannen.
 • De directeur van de school die aan je kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijvingen van je kind. De school krijgt niet te zien wat je voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je je kind aanmeldde.
 • De directeur van de scholen waar je kind op de weigeringslijst komt. Ook deze scholen krijgen niet te zien wat je voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je je kind aanmeldde. De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
  • adres, telefoonnummer en naam van de ouders
  • geboortedatum, RRN, adres van het kind
  • of het kind een verslag heeft met toegang buitengewoon onderwijs
  • of uw kind behoort tot een voorrangsgroep: broer/zus of kind van personeel.

De controle bestaat uit twee delen:

Hoe worden de gegevens van je gezin gecontroleerd?

 • Controle door de beheerder: Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de criteria afgesproken binnen het LOP Beringen Basisonderwijs, gebeuren volgende noodzakelijke controles:
  • Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
  • Correctheid van het opgegeven domicilieadres in functie van de afstandsberekening.
  • Bij verhuis controle van document nieuw adres.
  • Dubbele dossiers: één kind kan maar één keer aangemeld worden.
  • Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een dossier nooit aangepast.
 • Controle door de school bij inschrijving: wanneer je je kind gaat inschrijven op school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
  • Identiteitsbewijs van uw kind;
  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing).U bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens.

Hoelang worden je gegevens bewaard? 

Heb je vragen over welke gegevens wij over je verwerken? Of wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen? Neem contact op met de beheerder: onderwijs@beringen.be.

  • Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure zelf of het resultaat ervan? Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Neem eerst contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform of leg de klacht voor aan de ombudsdienst inschrijvingen via lop.beringenbasis@vlaanderen.be.
  • Ben je het niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken? Wend je tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via: toezichtscommissie@vlaanderen.be.

Waar kan je terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring?

  • Het LOP bewaart gedurende maximum 10 jaar een dataset in een beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.
  • Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, verliest je je recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.